Tắt Quảng Cáo [X]
Sự khác nhau giữa Quyết định 15 và Quyết định 48
Ngày đưa tin: 14/12/2011
Nguồn tin: CLink

SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48

 

NỘI DUNG QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(QĐ15/2006/QĐ-BTC)

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(QĐ48/2006/QĐ-BTC)

Về áp dụng Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán

Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và không áp dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với DN nhỏ và vừa.

Về đối tượng áp dụng

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, bắt buộc phải áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ kế toán DN (QĐ 15)

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọithành phần kinh tế trong cả nước bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa không áp dụng cho DNNN, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng Chế độ kế toán DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN mình biết và phải thực hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài chính.

Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... được áp dụng Chế độ kế toán đặc thù do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

Về Hệ thống Tài khoản kế toán

Có 86 tài khoản cấp I

120 tài khoản cấp II

02 tài khoản cấp III

06 tài khoản ngoài bảng

Có 51 tài khoản cấp I

62 tài khoản cấp II

05 tài khoản cấp III

05 tài khoản ngoài bảng

Báo cáo tài chính

Về biểu mẫu BCTC năm

Phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ

* Báo cáo tài chính năm gồm:

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)

- Báo cáo kết quả hoath động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)

* Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ gồm:

- Bảng CĐKT giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a-DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a-DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a-DN

- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN

 

* BCTC giữa niên độ dạng tóm lược gồm:

- Bảng CĐKT giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 01b-DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 02b-DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 03b-DN

- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09-DN

* Báo cáo tài chính hợp nhất

- Bảng CĐKT hợp nhất: (Mẫu số B 01-DN/HN)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: (Mẫu số B02-DN/HN)

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: (Mẫu số B 03-DN/HN)

- Bản thuyết minh BCTC hợp nhất: (Mẫu số B 09-DN/HN)

* Báo cáo tài chính tổng hợp

- Bảng CĐKT tổng hợp: (Mẫu số B 01-DN)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp: (Mẫu số B 02-DN)

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp: (Mẫu số B 03-DN)

- Bản thuyết minh BCTC tổng hợp: (Mẫu số B 09-DN)

Phải lập Báo cáo tài chính năm

a. Báo cáo tài chính cho DN nhỏ và vừa:

* Báo cáo tài chính bắt buộc phải lập:

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN)

 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN)

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN)

- Phụ biểu – Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN gửi cho cơ quan thuế)

* Báo cáo tài chính khuyến khích lập:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)

b. Báo cáo tài chính qui định cho Hợp tác xã:

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)

- Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01-DNN/HTX)

- Báo cáo kết quả hoạt HĐKD (Mẫu số B02-DNN/HTX)

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN/HTX)

* Không qui định BCTC giữa niên độ (DN có thể lập phục vụ quản lý của mình)

* Không qui định

* Không qui định

Nơi nhận BCTC

- Cơ quan tài chính

- Cơ quan thuế

- Cơ quan thống kê

- Cơ quan đăng ký kinh doanh

- DN cấp trên

- Cơ quan thuế

- Cơ quan thống kế

- Cơ quan đăng ký kinh doanh

Về mẫu Báo cáo tài chính năm

Nhiều chỉ tiêu hơn:

- BCĐKT: 97 chỉ tiêu

- BCKQ HĐKD: 19 chỉ tiêu

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 27 chỉ tiêu

- Bản thuyết minh BCTC: nhiều chỉ tiêu

Ít chỉ tiêu hơn:

- BCĐKT: 64 chỉ tiêu

- BCKQ HĐKD: 16 chỉ tiêu

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 27 chỉ tiêu

- Bản thuyết minh BCTC: ít chỉ tiêu hơn


Tin mới
Các tin khác